Standardien noudattamisen valvonta

Standardien noudattamisen valvonta

Sertifiointia haetaan hakijasta ja sertifioitavista tahoista riippumattomalta sertifiointiyritykseltä, joka todettuaan PEFC-vaatimusten toteutumisen myöntää sertifikaatin. Riippumattomuus tarkoittaa, että tarkastukset tekevä taho ei ole sidoksissa sertifioinnin kohteena oleviin puuntuottajiin tai sertifiointijärjestelmään.

Vaatimusten noudattamisen valvonta

Alueellinen ryhmäsertifiointi on yleisin PEFC-sertifioinnin toteutustapa Suomessa. Sertifiointiyritykset toteuttavat vuosittain kullakin ryhmäsertifioinnin alueella ulkoiset auditoinnit, joissa tarkastetaan ryhmäsertifiointiin osallistuvien metsänomistajien sekä yritysten ja yrittäjien toimintaa ja tarkastellaan sertifioinnin organisointia. Auditoinneissa tarkastelu ulottuu myös urakoitsijoina toimiviin PEFC-sertifiointiin sitoutuneisiin yrityksiin ja yrittäjiin, kuten metsureihin ja metsäkoneen kuljettajiin, joilla on tärkeä rooli PEFC-vaatimusten toteuttamisessa metsässä. Sertifikaatin haltijana Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry (KMY) kerää tietoa sertifiointivaatimusten toteutumisesta sisäisen tiedonkeruun ja ulkoisten auditointien avulla.

Auditoinneissa tarkastetaan ryhmäsertifiointiin osallistuvien metsänomistajien, metsänhoitoyhdistysten sekä metsätalouden suunnittelu- ja toteutuspalveluita tarjoavien yritysten ja yrittäjien toimintaa sertifiointiyrityksen otannan perusteella. Auditointeja suoritetaan sekä toimistoilla että maastossa. Ulkoisissa auditoinneissa tarkastukset kohdistuvat mm. työsopimuksiin, uusien toimihenkilöiden perehdytyksiin ja maastokohteilla metsänhoidon toimenpiteisiin.

Maastossa auditointeja kohdennetaan työmaille, jossa työ on vielä kesken, tai jo valmistuneille kohteille. Työmailla arvioidaan PEFC-vaatimusten toteutumista tarkastelemalla työjälkeä, työohjeistusta sekä työturvallisuutta ja työntekijöiden osaamista. Esillä voi olla esimerkiksi työntekijän ensiapuvalmiuden taso, koneiden turvalaitteiden toimintakunto ja yhteydenpitokäytännöt metsureiden yksintyöskentelyssä. Maastossa tarkastellaan muun muassa metsänhoidon ekologiaa esimerkiksi säästö- ja lahopuiden ja suojakaistojen osalta.

Jos sertifiointivaatimusten noudattaminen on puutteellista, sertifiointiyritys voi kirjata poikkeaman. Poikkeama tarkoittaa sitä, että sertifiointivaatimusten noudattaminen on ollut puutteellista. Kirjattava poikkeama voi olla lievä tai vakava. Poikkeama on lievä, kun vaatimusten täyttymisessä tai soveltamisessa on vähäisiä puutteita tai vaatimuksista on yksittäisiä poikkeamia. Poikkeama on vakava, kun vaatimuksen täyttymisessä tai soveltamisessa on oleellisia puutteita tai vaatimuksista on poikettu systemaattisesti. 

Sertifikaatin haltija laatii poikkeamiin korjaavat toimenpiteet, joiden tavoitteena on estää puutteellisen toiminnan toistuminen. Havaittuihin puutteisiin liittyen urakanantajilta pyydetään välittömästi kuittaus siitä, että asiat on toimijakohtaisesti hoidettu asianmukaiseen kuntoon. Lisäksi toteutetaan aktiivista viestintää ja kaikkien alueen toimijoiden tulee omalta kohdaltaan tarkistaa, että asiat ovat kunnossa, mikäli sertifioinnissa halutaan olla mukana. Sertifiointiyritys voi kirjata auditoinneissa myös huomioita, joista voi olla hyötyä pyrittäessä välttämään poikkeamat tulevassa toiminnassa.

Sertifiointiyritys arvioi korjaavien toimenpiteiden riittävyyden ja tekee päätöksen sertifioinnin voimassaolosta hyväksyttyään esitetyt toimenpiteet.

Puun alkuperän valvonta

Jotta yritys voi saada puun alkuperän seurannan (Chain of Custody) PEFC-sertifikaatin, yrityksen toiminnan tulee olla PEFC:n kansainvälisen CoC-standardin vaatimuksien mukaista. Sertifiointiyritys varmistaa vuosittain toteutettavalla auditoinnilla, että vaatimuksia on noudatettu ja myöntää yritykselle sertifikaatin, mikäli toiminta täyttää vaatimukset.

Jos yritys osallistuu alueelliseen ryhmäsertifiointiin palveluita tarjoavana yrityksenä tai yrittäjänä, sen tulee omistuksessaan olevan puun sertifioidun alkuperän osoittaakseen hankkia CoC-sertifikaatti tai olla CoC-ryhmäsertifikaatin piirissä.

Tilaa uutiskirjeemme