Vaatimukset metsien hoidolle ja käytölle

PEFC-metsäsertifiointi edistää talousmetsien ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsien hoitoa ja käyttöä ympäri maailmaa.

Vaatimukset metsien hoidolle ja käytölle

Lainsäädännön noudattaminen on metsäsertifioinnin lähtökohta. Tämän lisäksi asetetaan muita, lain vaatimukset ylittäviä vaatimuksia, joiden mukaan sertifioiduissa metsissä tulee toimia.  Yli 90 % suomalaisista talousmetsistä on PEFC-sertifioituja.

Metsäsertifiointi on useasta näkökulmasta tärkeää: se tarjoaa metsänomistajille keinon edistää metsänhoidon kestävyyttä ja yrityksille mahdollisuuden varmentaa puuraaka-aineen vastuullinen alkuperä. Kuluttaja tunnistaa sertifioidut tuotteet PEFC-merkistä.

 PEFC-vaatimukset pyrkivät tukemaan luonnon monimuotoisuutta talousmetsien hoidossa ja käytössä sekä torjuvat muun muassa harmaata taloutta. Vaatimusten noudattaminen aiheuttaa jossain määrin kustannuksia ja voi pienentää puunmyyntituloja, mutta vaatimukset tukevat pitkällä aikavälillä metsien elinvoimaa ja kasvukykyä sekä tukevat puuntuotantoa. 

Mitä kestävää metsänhoitoa edistäviä vaatimuksia sertifiointiin kuuluu ja millaisia vaikutuksia sertifioinnilla on? 

Tapio Oy ja Pellervon taloustutkimus PTT ovat toteuttaneet arvion vuonna 2023 voimaan tulleen metsäsertifioinnin standardin muutosten ympäristö- ja talousvaikutuksista. Selvitys osoittaa, että PEFC-standardin muutokset edistävät luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä metsien piirteitä monilla keinoin. Metsien monimuotoisuuden ja terveyden edistäminen tukee samalla metsien hiilensidontaa ja -varastointia.

Keskeisiä muutoksia vuonna 2023 voimaan tulleissa vaatimuksissa aiempiin standardeihin nähden: 

  • Avosoiden reunoille ja vesistöjen varsille jätettävät suojakaistat levenivät ja niillä sallitaan vain poimintahakkuut. Metsäpinta-alasta 3,5 % siirtyy jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn piiriin.
  • Edellytettävä säästöpuiden määrä ja järeys kasvoivat.
  • Puunkorjuussa säästetään kuollutta puustoa, ja sen muodostumista edistetään tekemällä tekopökkelöitä.
  • Tiheikköjä säilytetään ja sekapuustoisuutta lisätään kaikissa metsänkäsittelyn vaiheissa, mikä monipuolistaa metsäluontoa  
  • Pohjavesialueita koskevat metsätaloutta koskevat rajoitukset laajenevat.

Mitä muuta raportissa selvisi? Tutustu alla!

PEFC FI - kriteeristöstandardin vaatimusmuutosten vaikutusten arviointi

Millaisia asioita sertifioinnilla pyritään edistämään?

Metsäsertifiointi asettaa säästö- ja lahopuulle vähimmäismäärän, joka tukee kolopesijöiden pesimäpaikkojen muodostumista 

Säästö- ja lahopuut sekä tekopökkelöt tarjoavat elinympäristön monelle eliölajille. Lahopuu eri muodoissaan tuo linnuille ravintoa ja pesintämahdollisuuksia. Säästö- ja lahopuiden määrä metsässä lisääntyy PEFC-standardin vaatimusten avulla. Eläviä säästöpuita jätetään enemmän ja ne ovat aiempaa järeämpiä. PEFC-sertifioinnissa jätetään lahopuuttomille alueille ’’korkeita kantoja’’ eli tekopökkelöitä, jotka erityisesti hakkuualueen reunoilla luovat elinympäristön uhanalaisille kovakuoriaisille, lahottajasienille ja metsätiaisille. 

Metsäsertifiointi edistää kasvatusmetsien soveltuvuutta kanalinnuille

Kangasmetsien ja soiden välisiä vaihettumisvyöhykkeitä pidetään metsäkanalintujen parhaina poikueympäristöinä. Soiden ympäristöjen reunavyöhykkeet säilytetään PEFC-sertifioinnissa mahdollisimman luonnontilaisina. Vaihettumisvyöhykkeiden hakkuiden rajoittaminen poimintahakkuisiin lisää rakenteeltaan eri-ikäisten puustojen osuutta maisemassa. Metsäkanalinnut hyötyvät myös tällaisten metsien pinta-alan kasvusta. Kun metsä koostuu eri-ikäisistä puista, sen etu metsäkanalintujen elinympäristönä on paitsi puuston kokovaihtelu, myös sen tiheysvaihtelu, runsaana säilyvä varvikko ja usein monipuolinen puulajisto. Suot, samoin kuin vesistöjen reunoilla suikertelevat puustoiset kaistaleet voivat myös edistää lintujen liikkumista talousmetsissä.

Metsänhoito tehdään vesistöjen tilaa edistäen

Lähteiden ja vesistöjen varsille jätettävien suojakaistojen leveys kaksinkertaistui vuonna 2023 voimaan tulleessa standardissa, ja niille jää hakkuissa aikaisempaa enemmän puustoa. Vesistöjen rannoilla suositaan erityisesti lehtipuita, sillä ne varjostavat ja viilentävät vettä, josta esimerkiksi taimen pitää. Puusto myös ruokkii karikkeellaan vesiekosysteemiä. Taimenen ja muiden vaelluskalojen esteetöntä liikkumista edistetään myös toteuttamalla metsäteiden rakentaminen ja perusparannukset niin, että vesistöihin ei luoda esteitä kalojen liikkumiselle.

Metsänhoito edistää metsien ilmastokestävyyttä

Ilmastonmuutoksen edetessä puiden kasvukausi pitenee ja puulajisuhteet voivat muuttua. Tulokas- ja vieraslajeja saattaa tulla lisää. Puuston terveydestä huolehtiminen metsänhoidolla ja monimuotoisuuden lisääminen parantaa metsien ilmastokestävyyttä metsätuhoja vastaan.

Heikentynyt puusto on alttiimpi metsätuhojen ketjuuntumiselle. Metsänhoidon toimenpiteet torjuvat mm. juurikääpää ja siten tukevat puuston terveyttä ja samalla hiilensidontaa. Soiden luonnontilaisuuden säilyttäminen auttaa hillitsemään kasvihuonekaasupäästöjä, torjuen näin ilmastonmuutosta. Myös metsiin jätettävä säästöpuun määrä lisää hiilensidontaa.

Sertifiointi pyrkii torjumaan harmaata taloutta

Metsäsertifioinnilla pyritään torjumaan harmaata taloutta usein eri keinoin. PEFC-sertifioinnissa mukana olevien metsätalouden toimijoiden on esimerkiksi tarjouskilpailuun osallistuessaan osoitettava täyttävänsä tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet. Sopimusta ei tehdä yrityssaneerauksessa olevan tai sitä hakevan palveluntuottajan kanssa, elleivät tiedot, todistukset ja selvitykset osoita toteuttajan kykenevän täyttämään lain mukaiset velvoitteet. PEFC-sertifiointi vaatii myös kaikkien sosiaali- ja työeläkemaksujen maksamisen, ja että kaikki sopimukset tehdään kirjallisena.

PEFC edistää lasten ja nuorten metsätietämystä ja luontosuhteen kehittymistä.

Metsäalan toimijat toteuttavat yhteistyönä metsienhoitoon ja metsissä harrastamiseen keskittyviä metsäpäiviä, joihin osallistuu vuosittain kymmeniä tuhansia koululaisia. Metsäpäivien aikana koululaiset pääsevät kokeilemaan taimien istutusta ja pohtimaan luonnonvarojen kestävää käyttöä, metsien hyötykäyttöä, luonnon monimuotoisuutta ja ilmastoasioita.

Alueellisissa PEFC-ohjelmissa asetetaan tavoitteita metsäkäyntien toteuttamisesta yhteistyössä erilaisten nuorisotoimintaa edistävien organisaatioiden, päiväkotien ja koulujen kanssa sekä edistetään metsäalan harjoittelu- ja työpaikkojen saatavuutta nuorille. Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain.


Tilaa uutiskirjeemme