Alkuperän sertifiointi

Tieto puun alkuperästä on vahva viesti vastuullisuudesta

PEFC:n puun alkuperän seurantajärjestelmän (Chain of Custody) avulla puutuotteita valmistava tai käyttävä yritys varmistaa luotettavasti, että tuotteeseen on käytetty kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuta. Tieto puun alkuperästä on yritykselle etu yhä ympäristötietoisemmiksi muuttuvilla markkinoilla. Ja kestäviä valintoja tekevälle ostajalle PEFC-merkki tuotteessa on vahva viesti yrityksen vastuullisuudesta. Riippumattoman osapuolen auditoimana toimitusketjun jokainen lenkki osoittaa omalta osaltaan, että puutavaran kulkua on seurattu tarkasti.

Katso opas alkuperän seurannan sertifioinnista.

Sertifikaatin hakeminen

Puun alkuperän seurannan sertifikaattia voivat hakea puuraaka-ainetta jalostavat ja markkinoivat yritykset. Hakijalle myönnetään puun alkuperäketjun sertifikaatti, kun sertifiointiyritys on tarkastanut, että toiminta täyttää sertifioinnin asettamat vaatimukset. Sertifikaatin hakemista varten tulee olla yhteydessä sertifiointipalveluita tarjoavaan yritykseen. PEFC-sertifiointipalveluita Suomessa tarjoavien yritysten yhteystiedot löydät täältä.

Askelmat PEFC-alkuperäsertifiointiin:

 1. Päätöksenteko
  Keskustele yrityksen avainhenkilöiden kesken, mikä PEFC on ja miksi PEFC-sertifikaattia haetaan. Vastuu alkuperäsertifikaatin edellyttämien toimenpiteiden toteuttamisesta ja ylläpitämisestä kuuluu yritysjohdolle.
 2. Sertifiointiin valmistautuminen
  Sertifioinnin edellyttämät asiat suunnitellaan ja toteutetaan yrityksessä. Ennen ulkoista auditointia toiminnot tarkastetaan sisäisesti.
 3. Ulkoinen auditointi ja sertifikaatin myöntäminen
  Yritys tekee sopimuksen valitsemansa sertifiointiyrityksen kanssa. Sertifiointiyritys päättää sertifikaatin myöntämisestä ulkoisen auditoinnin tulosten perusteella.
 4. Sertifikaatin ylläpito
  Puun alkuperän seurannan järjestelmää ylläpidetään yrityksessä. Vuosittain tehtävällä seuranta-auditoinnilla sertifiointiyritys varmistaa, että toiminta on PEFC-vaatimusten mukaista.

 

Alkuperän seuranta kattaa koko tuotantoketjun

Alkuperänseurannalla todennetaan tuotteisiin käytettyjen, sertifioiduista metsistä tulevien puuraaka-aine-erien kulkeutuminen tuotteeseen asti. Sertifioiduksi voidaan kirjata suoraan PEFC-sertifioiduista metsistä hankittu puutavara, ja muista yrityksistä tuleva raaka-aine, jos sen toimittajalla on alkuperän seurantajärjestelmä. Kirjatakseen materiaalin sertifioiduksi yrityksen tulee hankkia toimittajiltaan sertifikaattikopio, josta ilmenee mm. sertifikaatin voimassaolo, kattavuus ja sen piirissä olevat tuotteet.* Sertifioitua puuraaka-ainetta tuotteen valmistuksessa ja markkinoinnissa voidaan seurata kahdella vaihtoehtoisella tavalla:

 • Prosenttimallissa seurataan PEFC-sertifioitua alkuperää olevan puun osuutta tuotteen valmistuksen ja tuotannon eri vaiheissa. PEFC-merkki voidaan liittää tuotteisiin, joissa puuraaka-aineesta vähintään 70 prosenttia on sertifioitua. Myös muualta kuin sertifioiduista metsistä peräisin olevaa raaka-ainetta koskien on kyettävä osoittamaan, että se ei ole peräisin laittomista lähteistä.
 • Puutavaran fyysisessä erottelussa sertifioiduista metsistä peräisin olevat puuraaka-aine-erät pidetään erillään muista puuraaka-aine-eristä. Jos yritys hankkii sekä sertifioituja että ei-sertifoituja raaka-aine-eriä, fyysinen erillään pito voi tulla kalliiksi ja lisätä esimerkiksi kuljetuksia ja sitä kautta ympäristöhaittoja. Siksi prosenttimalli onkin yleisimmin käytössä

*Koska PEFC:n tietolähteet eivät sisällä sertifikaattikopiota, yrityksen pitää näiden tietolähteiden käyttämisestä huolimatta hankkia kaikilta PEFC-sertifioidun materiaalin toimittajiltaan sertifikaattikopio tai mahdollisuus kopion tarkistamiseen (esim. toimittajan internet-sivuilta).

Lisätietoja:
Opas alkuperän seurannan sertifioinnista
Alkuperän seurannan standardi (PEFC ST 2002:2013)
Alkuperän seurannan (CoC) PEFC-vuosimaksut 2022

PEFC-sertifiointipalveluita Suomessa tarjoavien yritysten yhteystiedot

PEFC Finland Chain of Custody certificate fees 2022

Sertifikaattihakukoneesta voit tarkastella sekä Suomessa että ulkomailla myönnettyjä alkuperän seurannan PEFC-sertifikaatteja.

Group 12 Created with Sketch.