Tutustu metsäsertifiointiin

PEFC-metsäsertifiointi edistää talousmetsien ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsien hoitoa ja käyttöä ympäri maailmaa. Lainsäädännön noudattaminen on metsäsertifioinnin lähtökohta. Tämän lisäksi asetetaan muitakin vaatimuksia, joiden mukaan sertifioiduissa metsissä tulee toimia.  Yli 90 % suomalaisista metsistä on PEFC-sertifioituja. Sertifiointi ei koske suojelumetsiä.

Metsäsertifiointi on monella tapaa tärkeä: se tarjoaa metsänomistajille keinon edistää metsänhoidon kestävyyttä ja yrityksille mahdollisuuden varmentaa puuraaka-aineen vastuullinen alkuperä. Kuluttaja tunnistaa sertifioidut tuotteet PEFC-merkistä.

Metsäsertifioinnin vaatimukset päivitetään viiden vuoden välein yhteistyössä eri tahojen kanssa. Nyt päivittyvät PEFC-vaatimukset turvaavat entistä enemmän luonnon monimuotoisuutta talousmetsien hoidossa ja käytössä sekä torjuvat muun muassa harmaata taloutta. Muutoksilla on jonkin verran taloudellisia vaikutuksia suomalaiselle metsänomistajalle, mutta ne tukevat pitkällä aikavälillä metsien elinvoimaa, mikä varmistaa myös puuntuotantoa. Tässä joitakin esimerkkejä uudistettujen vaatimuksien vaikutuksista:


 

Tikka tarvitsee lahopuuta

Metsäsertifiointi asettaa säästö- ja lahopuulle vähimmäismäärän, joka vaikuttaa kolopesijöiden pesimäpaikkoihin

Säästö- ja lahopuut sekä tekopökkelöt tarjoavat elinympäristön monelle eliölajille. Lahopuu eri muodoissaan tuo linnuille ravintoa ja pesintämahdollisuuksia. Säästö- ja lahopuiden määrä metsässä lisääntyy. Eläviä säästöpuita jätetään enemmän ja ne ovat nykyistä järeämpiä.  Uutta on lahopuuttomille alueille jätettävät ”korkeat kannot”, tekopökkelöt, jotka erityisesti hakkuualueen reunoilla luovat elinympäristön uhanalaisille kovakuoriaisille, lahottajasienille ja metsätiaisille. Tekopökkelöiden hyödyistä ei vielä ole pitkäaikaista tutkimustietoa.


Metso menestyy sekametsissä

Metsäsertifiointi parantaa kasvatusmetsien soveltuvuutta kanalinnuille

Kangasmetsien ja soiden välisiä vaihettumisvyöhykkeitä pidetään metsäkanalintujen parhaina poikueympäristöinä. Soiden ympäristöjen reunavyöhykkeet säilytetään mahdollisimman luonnontilaisina. Vaihettumisvyöhykkeiden hakkuiden rajoittaminen poimintahakkuisiin lisää rakenteeltaan eri-ikäisten puustojen osuutta maisemassa. Metsäkanalinnut hyötyvät myös tällaisten metsien pinta-alan kasvusta. Kun metsä koostuu eri-ikäisistä puista, sen etu metsäkanalintujen elinympäristönä on paitsi puuston kokovaihtelu, myös sen tiheysvaihtelu, runsaana säilyvä varvikko ja usein monipuolinen puulajisto. Suot, samoin kuin vesistöjen reunoilla suikertelevat puustoiset kaistaleet voivat myös edistää lintujen liikkumista hakkuiden ja muun maankäytön pirstaloimassa maisemassa.


Taimen viihtyy virrassa

Metsänhoito tehdään vesistöjä kunnioittaen

Lähteiden ja vesistöjen varsille jätettävien suojakaistojen leveys kaksinkertaistuu aikaisemmasta ja niille jää hakkuissa enemmän puustoa.  Vesistöjen rannoilla suositaan lehtipuita, sillä ne varjostavat ja viilentävät jokivettä, mistä taimen pitää. Puusto myös ruokkii karikkeellaan vesiekosysteemiä. Taimenen ja muiden vaelluskalojen esteetöntä liikkumista edistetään myös toteuttamalla metsäteiden rakentaminen ja perusparannukset niin, että vesistöihin ei luoda esteitä kalojen liikkumiselle.


Metsät sitovat hiiltä

Metsänhoito parantaa metsien ilmastokestävyyttä

Ilmastonmuutoksen edetessä puiden kasvukausi pitenee ja puulajisuhteet voivat muuttua. Tulokas- ja vieraslajeja voi tulla lisää. Puuston terveydestä huolehtiminen metsänhoidolla ja monimuotoisuuden lisääminen parantaa metsien ilmastokestävyyttä metsätuhoja vastaan. Heikentynyt puusto on alttiimpi metsätuhojen ketjuuntumiselle. Metsänhoidon toimet torjuvat mm. juurikääpää ja siten turvaavat puuston terveyttä ja samalla hiilensidontaa. Riistavahinkojen estäminen turvaa puuston parempaa kasvua ja siten metsikön hiilensidontaa. Soiden luonnontilaisuuden säilyttäminen auttaa hillitsemään kasvihuonekaasupäästöjä, torjuen näin ilmastonmuutosta. Myös metsiin jätettävä säästöpuun määrä lisää hiilensidontaa.


Reilua kilpailua, kiitos!

Sertifiointi torjuu harmaata taloutta

Metsäsertifioinnilla pyritään torjumaan harmaata taloutta monin tavoin.  PEFC-sertifioinnissa mukana olevien metsätalouden toimijoiden on esimerkiksi tarjouskilpailuun osallistuessaan osoitettava täyttävänsä tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet. Sopimusta ei tehdä yrityssaneerauksessa olevan tai sitä hakevan palveluntuottajan kanssa, elleivät tiedot, todistukset ja selvitykset osoita toteuttajan kykenevän täyttämään lain mukaiset velvoitteet.Näytä nuorelle metsän merkitys!

PEFC edistää lasten ja nuorten metsätietämystä ja luontosuhteen kehittymistä.

Metsäalan toimijat toteuttavat yhteistyönä metsienhoitoon ja metsissä harrastamiseen keskittyviä metsäpäiviä, joihin osallistuu vuosittain kymmeniä tuhansia koululaisia. Metsäpäivien aikana koululaiset pääsevät kokeilemaan taimien istutusta ja pohtimaan luonnonvarojen kestävää käyttöä, metsien hyötykäyttöä, luonnon monimuotoisuutta ja ilmastoasioita.

Alueellisissa PEFC-ohjelmissa asetetaan tavoitteita metsäkäyntien toteuttamisesta yhteistyössä erilaisten nuorisotoimintaa edistävien organisaatioiden, päiväkotien ja koulujen kanssa sekä edistetään metsäalan harjoittelu- ja työpaikkojen saatavuutta nuorille. Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain.

Täältä pääset tutustumaan uudistettuihin PEFC-vaatimuksiin!

Group 12 Created with Sketch.