Tiedote: Suomen PEFC-metsäsertifioinnin vaatimukset uudistuvat 

17.2.2022

PEFC Suomi on vahvistanut standardityöryhmän laatimat vaatimukset metsien hoidolle ja käytölle, ja toimittaa standardiluonnoksen kansainväliseen PEFC-arviointiin. Uudistetut vaatimukset otetaan metsätaloudessa käyttöön kansainvälisen arvioinnin valmistuttua syksyllä 2022, ja ulkoiset auditoinnit toteutetaan niiden mukaisesti vuonna 2023.  Tarkistetut PEFC-vaatimukset on nyt julkaistu. Laaja koulutuskierros toimijoille ja metsänomistajille uusien vaatimusten sisällöstä käynnistyy maaliskuussa. 

Tarkistetut vaatimukset kattavat kansainvälisen PEFC-standardin sisällön ja noudattavat sen rakennetta. Vuosien 2019–2021 aikana toteutettuun kansalliseen PEFC-vaatimuksien tarkastustyöhön osallistui yli kuudenkymmenen metsiä eri näkökulmista tarkastelevan organisaation edustajat, joiden kädenjälki näkyy työn lopputuloksessa. Nyt alkavassa kansainvälisessä arviointiprosessissa varmistetaan, että Suomea koskevat metsänhoidon vaatimukset ja PEFC-sertifioinnin toteutus täyttävät kansainväliset vaatimukset. Arvioinnin odotetaan valmistuvan syksyllä 2022. 

PEFC-sertifioinnilla on laaja vaikutus suomalaisessa metsätaloudessa kattaen yli 90 prosenttia talousmetsien pinta-alasta. Uudistettujen vaatimusten käyttöönottoon valmistaudutaan metsäorganisaatioille, yrittäjille ja metsänomistajille suunnattavalla koulutuksella. 

Tapio ja Pellervon taloustutkimus PTT tekivät ulkopuolisen arvion metsäsertifioinnin vaatimusten muutosten ympäristö- ja talousvaikutuksista. Selvityksen mukaan PEFC-standardin muutokset edistävät luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä metsien piirteitä monilla keinoin. Metsien monimuotoisuuden ja terveyden edistäminen turvaa samalla metsien hiilensidontaa ja -varastointia. 

Avosoiden reunoille ja vesistöjen varsille jätettävät suojakaistat levenevät ja niillä sallitaan vain poimintahakkuut. Tämä siirtää 3,5 % metsäpinta-alasta jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn piiriin. Säästöpuiden määrä ja järeys kasvavat nykyisin toteutuvasta tasosta. Puunkorjuussa säästetään kuollutta puustoa ja sen muodostumista edistetään tekemällä tekopökkelöitä. Tiheikköjä säilytetään ja sekapuustoisuutta lisätään kaikissa metsänkäsittelyn vaiheissa, mikä monipuolistaa metsäluontoa.  

Aiempaa leveämpinä toteutettavat suojakaistat tehostavat vesiensuojelua sitoessaan kiintoainetta ja ravinnekuormitusta. Puustoiset suojakaistat lisäävät virtavesien monimuotoisuutta turvaavaa varjotusta. Puuntuotannollisesti vähätuottoiset ojitetut suot jätetään ennallistumaan. Erityisesti turvataan vesistöjä, joissa on Suomen luontaiseen lajistoon kuuluva lohikalakanta. Vaelluskalojen ja muun vesieliöstön esteetöntä liikkumista edistetään. Pohjavesialueita koskevat metsätaloutta koskevat rajoitukset laajenevat.  

Sosiaalisen kestävyyden edistämisessä PEFC-vaatimuksien muutokset kohdentuvat erityisesti ammattilaisten osaamisen varmistamiseen, ja uusiin harmaata taloutta torjuviin toimenpiteisiin, jotka tukevat reilun yrittämisen mahdollisuuksia metsäalalla. Standardi on laajentunut kattamaan metsien luonnontuotteet sekä joulupuiden ja leikkohavujen viljelyn. Vaatimukset sisältävät PEFC:n kansainvälisen standardin edellyttämän maankäytön muutoksen hallinnan. 

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurillisesti kestävää metsätaloutta. PEFC Suomen verkkosivuilta löytyvät alla olevat tiedostot osoitteesta: https://pefc.fi/suomen-pefc-metsasertifioinnin-vaatimukset-uudistuvat/ 

Lisätietoja:

Auvo Kaivola, pääsihteeri,
PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry
auvo.kaivola@pefc.fi
040 076 5437

 

Group 12 Created with Sketch.