Suometsien hiilinielut esillä PEFC-standardityöryhmässä

29.10.2019

Lokakuun kokouksessaan standardityöryhmä mm. käsitteli PEFC FI -kriteeristön sisältämää vaatimusta metsien pitämistä hiilinieluna. Keskustelun pohjaksi Helsingin yliopiston metsätieteiden osaston lehtori Kari Minkkinen kertoi kangasmaiden ja turvemaiden metsien kyvystä toimia hiilinieluna.

Kangasmailla, joilla maaperän hiilitaseessa ei tapahdu muutoksia, metsä pysyy hiilinieluna, kunhan puuta poistuu hakkuissa ja luonnonpoistumana puuston kasvua vähemmän. Mutta suometsissä tilanne on moniulotteisempi. Toisaalta ojitus laskee turvemailla vedenpinnan tasoa ja kuivuva hajoava turve vapauttaa ravinteita puustolle, mikä parantaa puuston kykyä kasvaa ja sitoa ilmasta hiilidioksidia. Mutta toisaalta turpeen hajotessa vapautuu hiiltä ilmakehään. Jotta suometsä olisi hiilinielu, puuston hiilivaraston tulee kasvaa enemmän kuin mitä maasta häviää.

Turpeen hiilivarastojen muutoksia ojitetuilla turvemailla koskevien tutkimusten tulokset eroavat toisistaan karujen, yleensä mäntyä kasvavien ja rehevien kuusta kasvavien suometsien välillä. Karuilla turvemailla maltillinen ojitussyvyys ei aiheuta merkittävää turpeen häviämistä ja hiilen vapautumista, mutta rehevillä soilla ojitus johtaa turpeen hiilivarastojen vähentymiseen.

Tulisiko PEFC-vaatimusta muuttaa nykyisestä?

Hiilipäästöjä vähentävinä metsänkäsittelyn keinoina Minkkinen nosti keskusteluun mm. metsähoidon ilman avohakkuuta, jolloin vettä haihduttava puusto voisi korvata kunnostusojitusten tarpeen ja suon ennallistamisen hajoavan turpeen päästöjen lopettamiseksi.

Kokouksessa pidetyn alustuksen pohjalta käytiin keskustelua keinoista vähentää suometsien hiilipäästöjä.

Nykyisessä PEFC FI -vaatimuksessa edellytetään, että viiden vuoden jaksolla runkopuun määrällä mitattuna metsiin sitoutuu enemmän hiiltä kuin sitä poistuu runkopuun korjuussa. Nykyisissä PEFC:n kansainvälisissä vaatimuksissa edellytetään, että metsien kyky sitoa ja varastoida hiiltä turvataan tasapainottamalla hakkuiden ja kasvun taso.

PEFC-standardityöryhmä totesi kokouksessaan, että tulevissa kokouksissa suometsien käsittelyä tarkastellaan myös ekologisesta näkökulmasta. Työryhmä harkitsee maaperän hiiltä ja suometsiä koskevan alatyöryhmän perustamista. Uuden kriteerin perustamisen tarvetta arvioidaan.

Syksyn 2019 aikana PEFC-standardityöryhmä käsittelee työryhmään osallistuvien sidosryhmien esitykset Suomen PEFC-vaatimuksiin tehtävistä muutoksista. Vuoden vaihteen jälkeen työryhmän ajatukset sisältämä ensimmäinen luonnosversio toimitetaan julkisesti kommentoitavaksi. Kommenttien pohjalta työryhmä laatii metsien hoidon ja käytön PEFC-vaatimukset sisältävästä standardista seuraavan luonnosversion.

Lisätietoja standardityöstä

Group 12 Created with Sketch.