Tapion selvitys: kriteerimuutoksilla huomattavia positiivisia vaikutuksia metsien monimuotoisuuteen

21.9.2020

Eri sidosryhmiä edustavat 65 asiantuntijaa jatkavat syksyn ajan PEFC-standardityöryhmässä metsän kestävän hoidon vaatimusten päivittämistä.  Tätä työtä tukemaan PEFC Suomi hankki Tapio Oy:ltä selvityksen kriteeristöluonnoksessa esitettävien muutosten vaikuttavuudesta.

Tapio Oy:n selvitys tuotti tietoa kriteeristöluonnoksessa esitettyjen avosoiden, ennallistamaan jätettävien turvemaiden sekä vesistöjen suojakaistoja sekä säästö- ja lahopuuston jättämistä koskevien muutosten taloudellisista, puuntuotannollisista sekä monimuotoisuutta ja vesiensuojelua koskevista vaikutuksista.

Selvitys perustui paikkatietoanalyysiin, josta saatiin arvio puumäärien ja pinta-alojen muutoksista. Ekologiset vaikutukset arvioitiin ja yhteenveto saavutettavissa olevista hyödyistä suhteessa oletettuihin taloudellisiin kustannuksiin laadittiin asiantuntija-arviona.

Tapion laskelman mukaan säästöpuuryhmiin ja suojakaistoille jätettävän puuston arvo on vuodessa noin 20 miljoonaa euroa, josta pääosa on päätehakkuissa jätettäviä säästöpuita. Metsiin jätettävän säästöpuuston määrä kaksinkertaistuisi noin miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Suojakaistojen kokonaispinta-ala kaksinkertaistuisi nykyisestä. Lähteiden, vesistöjen ja avosoiden suojakaistat säilyisivät metsätalouskäytössä, mutta niiden laajentuminen ja käytön rajoittaminen vähentäisivät vuotuisia hakkuumääriä.

Selvityksen laatineet asiantuntijat toteavat, että kriteereihin esitetyillä muutoksilla olisi huomattavia positiivisia vaikutuksia metsien monimuotoisuuteen. Muutoksista hyötyisivät suoluontotyypit, riistalinnut, lähteiden ja vesistöjen varsien luontotyypit, purojen pienilmasto, järeiden puiden pinnoilla elävät lajit ja lahopuustosta riippuvaiset lajit.

Toteutuessaan PEFC-kriteerimuutokset tarkoittaisivat miljoonien eurojen vuosittaista lisäinvestointia monimuotoisuuden edistämiseen. Muutokset kohdentaisivat jatkuvapeitteistä metsänkäsittelyä rantametsiin ja avosoiden reunoille, mikä tuottaisi monipuolisia hyötyjä ekosysteemien monimuotoisuudelle sekä maisema- ja virkistysarvoille.

Laadittavalla kriteeristöllä tulee olemaan laaja vaikuttavuus, sillä PEFC-sertifioinnin piirissä on yli 90 % metsistä Suomessa. Suomalaisia metsiä tullaan hoitamaan nyt työn alla olevan kriteeristön mukaisesti 2020-luvun lopulle saakka.

Tapion selvitys: ”PEFC-metsäsertifioinnin vaikutusten arviointi kriteeristöluonnoksen kriteereistä 11, 14 ja 17″

Group 12 Created with Sketch.