Alkuperän seuranta

Tieto puun alkuperästä on vahva viesti vastuullisuudesta

PEFC:n puun alkuperän seurantajärjestelmän (Chain of Custody) avulla puutuotteita valmistava tai käyttävä yritys varmistaa luotettavasti, että tuotteeseen on käytetty kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuta. Tieto puun alkuperästä on yritykselle etu yhä ympäristötietoisemmiksi muuttuvilla markkinoilla. Kestäviä valintoja tekevälle ostajalle PEFC-merkki tuotteessa on vahva viesti yrityksen vastuullisuudesta. PEFC:n alkuperän seurantajärjestelmä on luotettava tapa osoittaa sertifioidun puumateriaalin kulku metsästä tuotteeseen. Riippumattoman osapuolen auditoimana toimitusketjun jokainen lenkki osoittaa omalta osaltaan, että puutavaran kulkua on seurattu tarkasti.

Metsäsertifiointi tarjoaa liiketoimintahyötyjä yrityksille

PEFC-sertifioidun puun käyttäminen osoittaa asiakkaille, että yritys ja koko toimitusketju ovat sitoutuneet kestävään metsien käyttöön. PEFC mahdollistaa mahdollisuuden viestiä asiakkaille toiminnan vastuullisuudesta. PEFC-merkin käyttöoikeuden voivat hakemuksesta saada erilaiset puutavaraa ostavat ja korjaavat sekä tuotteita jalostavat tai markkinoivat yritykset.

PEFC:n alkuperän sertifioinnilla yritys tavoittaa asiakkaikseen uusia kohderyhmiä ja vastaa julkisten tahojen ja yksityisten yritysten hankintapoliitikoiden vaatimuksiin ja niissä tapahtuviin muutoksiin. Julkisia hankintoja ohjaavat ja sertifioidun puun käyttöä edellyttävät kansalliset hankintapolitiikat ympäri maailmaa hyväksyvät PEFC-sertifioidut materiaalit.

Alkuperän seuranta kattaa koko tuotantoketjun

Alkuperänseurannalla todennetaan tuotteisiin käytettyjen, sertifioiduista metsistä tulevien puuraaka-aine-erien kulkeutuminen tuotteeseen asti. Sertifioiduksi voidaan kirjata suoraan PEFC-sertifioiduista metsistä hankittu puutavara, ja muista yrityksistä tuleva raaka-aine, jos sen toimittajalla on alkuperän seurantajärjestelmä. Sertifioitua puuraaka-ainetta tuotteen valmistuksessa ja markkinoinnissa voidaan seurata kahdella vaihtoehtoisella tavalla:

 • Prosenttimallissa seurataan PEFC-sertifioitua alkuperää olevan puun osuutta tuotteen valmistuksen ja tuotannon eri vaiheissa. PEFC-merkki voidaan liittää tuotteisiin, joissa puuraaka-aineesta vähintään 70 prosenttia on sertifioitua. Myös muualta kuin sertifioiduista metsistä peräisin olevaa raaka-ainetta koskien on kyettävä osoittamaan, että se ei ole peräisin laittomista lähteistä.*
 • Puutavaran fyysisessä erottelussa sertifioiduista metsistä peräisin olevat puuraaka-aine-erät pidetään erillään muista puuraaka-aine-eristä. Jos yritys hankkii sekä sertifioituja että ei-sertifoituja raaka-aine-eriä, fyysinen erillään pito voi tulla kalliiksi ja lisätä esimerkiksi kuljetuksia ja sitä kautta ympäristöhaittoja. Siksi prosenttimalli onkin yleisimmin käytössä.
  *Myös kierrätysraaka-aine voidaan ottaa huomioon sertifiointiprosentin laskennassa. Kun PEFC-sertifioitua ja kierrätettyä puuraaka-ainetta on yhteensä vähintään 70 prosenttia, tuotteeseen voidaan liittää PEFC-merkki.

Kirjatakseen materiaalin sertifioiduksi yrityksen tulee hankkia toimittajiltaan sertifikaattikopio, josta ilmenee mm. sertifikaatin voimassaolo, kattavuus ja sen piirissä olevat tuotteet.

Sertifikaattihakukoneesta voi tarkastella sekä Suomessa että ulkomailla myönnettyjä alkuperän seurannan PEFC-sertifikaatteja.

Koska PEFC:n tietolähteet eivät sisällä sertifikaattikopiota, yrityksen pitää näiden tietolähteiden käyttämisestä huolimatta hankkia kaikilta PEFC-sertifioidun materiaalin toimittajiltaan sertifikaattikopio tai mahdollisuus kopion tarkistamiseen. Yritys hankkii sertifikaattikopion käyttöönsä esim. toimittajan verkkosivulta tai muusta toimittajan osoittamasta tietolähteestä.

Sertifikaatin hakeminen

Puun alkuperän seurannan sertifikaattia voivat hakea puuraaka-ainetta jalostavat ja markkinoivat yritykset. Hakijalle myönnetään puun alkuperäketjun sertifikaatti, kun sertifiointiyritys on tarkastanut, että toiminta täyttää sertifioinnin asettamat vaatimukset. Sertifikaatin hakemista varten tulee olla yhteydessä sertifiointipalveluita tarjoavaan yritykseen.

PEFC-sertifiointipalveluita Suomessa tarjoavien yritysten yhteystiedot löydät täältä.

Askelmat PEFC-alkuperäsertifiointiin:

 1. Päätöksenteko
  Keskustele yrityksen avainhenkilöiden kesken, mikä PEFC on ja miksi PEFC-sertifikaattia haetaan. Vastuu alkuperäsertifikaatin edellyttämien toimenpiteiden toteuttamisesta ja ylläpitämisestä kuuluu yritysjohdolle.
 2. Sertifiointiin valmistautuminen
  Sertifioinnin edellyttämät asiat suunnitellaan ja toteutetaan yrityksessä. Ennen ulkoista auditointia toiminnot tarkastetaan sisäisesti.
 3. Ulkoinen auditointi ja sertifikaatin myöntäminen
  Yritys tekee sopimuksen valitsemansa sertifiointiyrityksen kanssa. Sertifiointiyritys päättää sertifikaatin myöntämisestä ulkoisen auditoinnin tulosten perusteella.
 4. Sertifikaatin ylläpito
  Puun alkuperän seurannan järjestelmää ylläpidetään yrityksessä. Vuosittain tehtävällä seuranta-auditoinnilla sertifiointiyritys varmistaa, että toiminta on PEFC-vaatimusten mukaista.

 

Lisätietoja:
Tutustu oppaaseemme alkuperän seurannan sertifioinnista