Säästöpuiden merkitys korostuu PEFC-metsien hoidossa

8.5.2020

Yli 90 prosenttia Suomen metsistä on sertifioitu kansainvälisesti hyväksytyn PEFC-järjestelmän mukaisesti. Metsien monimuotoisuutta turvaavat säästöpuut ovat olleet osa PEFC:tä jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. PEFC-metsäsertifioinnin kautta säästöpuut ovat vakiintuneet osaksi suomalaista käytännön metsätaloutta. Säästöpuut kasvavat ja muuttuvat kuoltuaan metsän monimuotoisuutta ylläpitäväksi lahopuuksi, joka muodostaa elinympäristöjä monille eliölajeille.

PEFC-sertifioinnin vaatimukset päivitetään säännöllisesti ja nyt käynnissä on neljäs päivityskierros. Jokaisella päivityskierroksella on tehty muutoksia säästöpuiden jättämistä koskeviin vaatimuksiin. Reilu viisi vuotta sitten tehdyssä edellisessä päivityksessä uutena piirteenä tuli säästöpuiden jättäminen ryhmiin ja sijoittaminen monimuotoisuuden kannalta tärkeiden kohteiden välittömään läheisyyteen. Maanpinnan muokkaamatta jättäminen ja pensaiden tai muun aluskasvillisuuden säilyttäminen sisältyivät myös uudistukseen.

Enemmän ja aiempaa suurempia säästöpuita

Työn alla olevan uuden PEFC-kriteeristön luonnosversiossa säästöpuiden merkitys painottuu entisestään. Esillä on entistä järeämpien säästöpuiden jättäminen, säästettävien puiden lukumäärän lisääminen, kuolleen ja lahopuun turvaaminen sekä tekopökkelöiden tekeminen, jotta monimuotoisuudelle tärkeitä rakennepiirteitä saadaan metsiin entistä enemmän.

PEFC-kriteeristön päivityksen toteuttaa kuudenkymmenenviiden sidosryhmän edustajista koostuva työryhmä. Työssään se hyödyntää julkisen kuulemisen tuottamaa tietoa ja tutkimustuloksia muun muassa metsänkasvatusmenetelmien ja -käytäntöjen vaikutuksista puuntuotantoon, metsien monimuotoisuuteen ja metsien monikäyttöön. Näiden kanavien kautta tulevat ajatukset ovat standardityöryhmän pöydällä, kun se laatii kriteeristöstä seuraavan luonnosversion alkavan kesän ja sitä seuravan syksyn aikana.

Uudistuvalla sisällöllään tarkistettu PEFC-standardi vastaa näköpiirissä oleviin kestävyyden haasteisiin. Työn lopputulos heijastaa laajasti kansaisyhteiskunnassa esillä olevia erilaisia näkökulmia. Vuoden lopulla valmistuvalla kriteeristöllä edistetään kestävyyttä suomalaisessa metsätaloudessa 2020-luvun loppupuolelle saakka.

Tiedote – PEFC Uutiskirje, 5/2020

Group 12 Created with Sketch.