PEFC:n metsästandardin päivitys loppusuoralla

20.4.2021

Tiedote 20.4.2021

Kaksi vuotta kestänyt PEFC-metsäsertifiointivaatimusten tarkistustyö on valmistumassa. Käynnissä on tarkistetun standardin allekirjoittaminen standardityöryhmässä toimineiden organisaatioiden toimesta. Standardityöryhmän odotetaan luovuttavan standardin ja sen laadintaa koskevat asiakirjat PEFC Suomelle toukokuussa 2021, jolloin standardi myös julkaistaan.

”Tällä tarkistuskierroksella standardityöryhmässä on ollut ennätyksellisen laaja, yli 60 organisaation kokoonpano ja laaja, monipuolisesti metsänhoidon ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset näkökulmat kattanut asiantuntemus. Tarkistettu metsänhoidon PEFC-standardi vastaa tunnistettuihin kestävyyden haasteisiin entistäkin paremmin. Varsinkin monimuotoisuuden turvaamista ja vesiensuojelua koskien tehtiin merkittäviä muutoksia”, toteaa PEFC Suomen toiminnanjohtaja Auvo Kaivola.

Standardityöryhmässä toimineet ELY-keskusten ympäristötoimiala ja Suomen ympäristökeskus (Syke) ovat ilmoittaneet, etteivät ne allekirjoita standardia, eivätkä enää osallistu tämänkertaiseen tarkistustyöhön.

”Kiitämme ELY-keskusten ja Syken edustajia heidän panoksestaan tarkistustyössä, mikä näkyy selvästi myös lopputuloksessa. ELY-keskukset ovat todenneet, että vesiensuojelua koskevat muutokset ovat merkittäviä, ja muun muassa säästöpuiden vaikuttavuuden osalta standardissa on edistytty. Olemme iloisia yhä kasvavasta kiinnostuksesta PEFC-sertifiointia kohtaan ja laajasta osallistumisesta työryhmän toimintaan.”, kiittää Kaivola. ”Nyt valmistuva työ luo pohjan noin viiden vuoden päästä käynnistyvälle metsävaatimusten tarkistamiselle, johon toivomme myöskin mahdollisimman laajaa osallistumasta.”

Kukin työhön osallistunut sidosryhmä toi työhön omat tavoitteensa ja odotuksensa, joita sovitettiin yhteen neuvottelemalla yhteisymmärryksen saavuttamiseksi. Standardityöryhmän toiminta perustui työryhmän jäsenten asiantuntemukseen standardin aihepiiristä, uudistustyöhön liittyneisiin puheenvuoroihin ja kirjallisiin esityksiin sekä työryhmälle toimitettuihin tutkimustietoja koskeviin materiaaleihin.

”Ymmärrämme sen, että esimerkiksi ELY-keskukset eivät saaneet sisällytettyä standardiin kaikkia osallistumiselleen asettamiaan toiveita. Standardin laadinta perustuu erilaisten näkemysten ja kestävyyden osa-alueiden yhteensovittamiseen ja vastaavassa tilanteessa ovat kaikki muutkin standardityöryhmän jäsenet. On kuitenkin valitettavaa, että ELY-keskukset ja Syke päätyivät siihen, että ne eivät allekirjoita lopputulosta”, pahoittelee Kaivola.

”ELY-keskusten taustamuistio herättää kuitenkin kysymyksiä. Standardityöryhmän toimintaa koskevat käytännöt ovat luettavissa julkisesti saatavilla olevista työryhmäkokousten pöytäkirjoista, ja ne eivät tue muistiossa esitettyjä käsityksiä. Muistio sisältää myös luonnehdintoja monista sellaisista asioista, jotka eivät sisältyneet standardityöryhmän tehtäväkuvaukseen, mutta käsittelemme myös nämä näkemykset osana PEFC-metsäsertifioinnin kehittämistä koskevaa työtämme”, linjaa Kaivola.

Lisätietoja:

PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry

Auvo Kaivola, auvo.kaivola@pefc.fi, puhelin: 040 076 5437

 


Lyhyesti: PEFC-metsävaatimusten tarkistustyö 2019-21

PEFC Suomi kutsui standardin sisällön tarkistaneeseen standardityöryhmään kaikki metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä kiinnostuneet sidosryhmät. Standardityöryhmä aloitti työnsä kesäkuussa 2019. Työryhmällä oli mahdollisuus täydentää jäsenistöään ja ELY-keskusten edustajat hyväksyttiin mukaan työryhmään syyskuussa 2019.

Tarkistustyön lähtökohtina olivat mm. muutokset yhteiskunnassa ja lainsäädännössä sekä lisääntynyt tutkimustieto metsien hoidosta ja käytöstä, teknologian kehitys ja käytännön kokemukset PEFC-vaatimusten käytäntöön soveltamisesta, sekä muutokset PEFC:n kansainvälisissä metsänhoidon vaatimuksissa.

Kutsun pohjalta muodostuneessa standardityöryhmässä oli mukana yhteensä 65 organisaatiota, jotka edustivat metsänomistajia, yrityksiä ja teollisuutta, lapsia ja nuoria, alkuperäiskansaa, kansalaisjärjestöjä, tiede- ja teknologiayhteisöjä sekä työntekijöitä ja ammattijärjestöjä.

Standardityöryhmä piti työnsä aikana yhteensä 18 kokousta. Standardityöryhmä laati standardista kaksi luonnosversiota, jotka asetettiin julkisesti kommentoitavaksi. Kuulemisen aikana standardityöryhmälle käsiteltäväksi tuli yli 900 kommenttia, jotka laajensivat kestävyyden näkökulmien kirjoa, ja nostivat standardin aihepiiristä käsiteltäväksi esille uusia yksityiskohtia.

Standardityöryhmän käyttöön hankittiin riippumaton asiantuntijaselvitys, joka tuotti tietoa kriteeristöluonnoksessa esitettyjen avosoiden, ennallistamaan jätettävien turvemaiden sekä vesistöjen suojakaistoja sekä säästö- ja lahopuuston jättämistä koskevien muutosten taloudellisista, puuntuotannollisista sekä monimuotoisuutta ja vesiensuojelua koskevista vaikutuksista.

PEFC Suomi tekee vastaanottamiensa materiaalien perusteella päätöksen standardin vahvistamisesta ja toimittamisesta PEFC:n kansainväliseen arviointi- ja hyväksymisprosessiin.

Lue lisää: https://pefc.fi/standardityo/ 

Group 12 Created with Sketch.