PEFC – merkki vastuullisesta pakkauksesta

14.9.2023

Pohjoismaiden PEFC-organisaatiot Suomesta, Ruotsista ja Norjasta aloittavat syksyllä 2023 yhteisen pakkausalan kampanjan, jossa yritysten ja muiden sidosryhmien edustajat kertovat pakkausalan muutoksista ja tulevaisuudesta sekä PEFC-sertifioidun puun roolista pakkausalalla. Puheenvuorot kootaan englanniksi yhteiselle kampanjasivustolle packaging.pefcnordic.org. Vuoden 2024 alkupuolella pakkauskampanja jatkuu webinaarissa, jonne voi alustavasti jo ilmoittautua Nordic-sivustolla. 

Ympäristötietoisuudella on yhä suurempi merkitys tuotteiden markkinoinnissa. Kiinnostus materiaalin alkuperää kohtaan koskee yhä useammin paitsi tuotetta, myös pakkausta. Pakkauksen tehtävä on suojata tuotetta, jotta se säilyy laadultaan hyvänä koko kuljetus-, myynti- ja käyttöajan. Tässä mielessä pakkaus on avainasemassa esimerkiksi ruokahävikin torjunnassa. Lisäksi pakkauksella on suuri merkitys tuotteen kokonaisvastuullisuuteen. 

Puukuitupakkaukset – kestävä ratkaisu

Puukuiduista valmistettujen pakkausten hyviin ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa uusiutuvuus ja kierrätettävyys. Puuta käytetään paitsi paperissa ja kartongissa mutta myös biomuoveista tehdyissä pakkausmateriaaleissa. Kierrätettävyys ja uusiutuva materiaali eivät kuitenkaan itsessään riitä tekemään pakkauksesta vastuullista. On tärkeää tietää puumateriaalin alkuperä, sillä kaikki puupohjainen materiaali ei ole peräisin kohteista, joissa vastuullisuutta edistävät vaatimukset olisivat käytössä. Aina ei edes lainsäädännön noudattamista valvota – myös kiistanalaista puumateriaalia on markkinoilla ja vain kestävällä metsänhoidolla voidaan turvata metsien jatkuvuus. Kestävä metsänhoito edistää biologista monimuotoisuutta, auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta ja huolehtii metsän uudistamisesta – nämä kaikki ovat hyväksi paitsi planeetallemme mutta myös metsiä monipuolisesti hyödyntäville yhteisöille. 

PEFC varmistaa vastuulliset pakkausratkaisut

PEFC on maailman johtava metsäsertifiointijärjestelmä ja pienmetsänomistajien valitsema järjestelmä. Se edistää monimuotoisuudelle tärkeiden rakennepiirteiden sekä ekosysteemien tilaa, ja tukee metsästä riippuvaisten ihmisten toimeentuloa ja paikallisia yhteisöjä. Sertifioinnin avulla on mahdollista seurata monimutkaistakin vastuullista toimitusketjua.  Maailman metsistä on sertifioitu keskimäärin 10 %, joista PEFC:n osuus on yli 70 %. Maailmanlaajuisesti tämä tarkoittaa 280 miljoonaa PEFC-hehtaaria. Suomen talousmetsistä yli 90 % on PEFC-sertifioituja. Se tarkoittaa, että PEFC-sertifioitua raaka-ainetta on saatavilla laajasti pakkausten raaka-aineeksi. Täällä vastuullisuutta tukevat myös PEFC-metsien kotimaisuus ja lyhyet kuljetusmatkat. 

PEFC-merkki kertoo vastuullisesta pakkauksesta

Kuluttaja voi varmistua pakkausmateriaalin alkuperästä ja kestävästä metsänhoidosta metsäsertifioinnin ja siitä kertovan PEFC-merkin avulla. Pakkaus ja siihen painetut vastuullisuusväittämät ovat usein ensimmäisiä asioita, mitä kuluttaja tuotteesta havaitsee. Vastuullisuusväittämien ja -merkkien onkin todettu vaikuttavan positiivisesti kuluttajan ostopäätökseen (McKinsey /Nielsen IQ 2020). Brändinomistaja voi PEFC-hankinnoilla ja käyttämällä PEFC-merkkiä sertifioidussa pakkauksessa viestiä asiakkailleen sitoutumisestaan kestävään kehitykseen. 

Group 12 Created with Sketch.