PEFC EDISTÄÄ KOKONAISKESTÄVYYTTÄ

21.5.2021

Metsien hoito ja käyttö ovat laajasti osana yhteiskunnan eri tasoilla käytävää keskustelua kestävästä kehityksestä. Yritysten kiinnostus materiaalien alkuperää kohtaan kasvaa ja kuluttajien ympäristötietoisuus lisääntyy. Toiminnan vastuullisuus pitää pystyä osoittamaan läpi koko arvoketjun kattaen niin metsänhoidon ja puunhankinnan kuin myös tuotteiden valmistuksen ja markkinoinnin. Metsäsertifiointi on tärkeä metsänomistajien vapaaehtoiseen osallistumiseen perustuva työkalu metsänhoidon kestävyyden edistämisessä, yritysten käyttämän puun alkuperän seurannassa, ja se auttaa kuluttajia tekemään vastuullisia valintoja.

Metsäsertifiointi on toiminnan jatkuvaan parantamiseen perustuva käytäntö, jossa vaatimusten sisältö ajantasaistetaan määräajoin ja niiden noudattamisesta sertifioinnin piirissä olevissa metsissä ja metsätalouden toimenpiteissä seurataan vuosittain tehtävissä auditoinneissa.

Käynnissä on tarkistustyö, jossa Suomen metsäkriteerien sisältöä kehitetään PEFC:n kansainvälisten vaatimusten puitteissa. Vastaava tarkistustyö tehdään määräajoin kaikissa PEFC:n kansallisissa järjestelmissä, jotta sisällöt vastaavat kestävyyttä koskeviin haasteisiin. PEFC-metsäsertifiointi on kansainvälinen järjestelmä, jonka mukaisesti metsiä on sertifioitu metsiä 41 maassa.

Lainsäädäntö muodostaa pohjan, jota ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä edistävät PEFC-vaatimukset täydentävät. Käynnissä olevassa tarkistustyössä metsän monimuotoisuutta edistävien luonnonhoidon menetelmien vaikuttavuutta parannetaan edelleen. Jatkuvapeitteinen metsänkasvatus tulee rantametsien hoitoon ja avosoiden suojakaistoille. Lisäksi mm. sekapuustoisuutta lisätään ja metsät säilytetään hiilinieluna. Uudet harmaata taloutta torjuvat toimenpiteet tukevat reilun yrittämisen mahdollisuuksia metsäalalla. Standardi laajenee kattamaan metsän luonnontuotteiden, kuten marjojen ja sienten keruutoiminnan sekä joulupuiden ja leikkohavujen viljelyn.

PEFC-vaatimusten tarkistustyö tarjoaa kaikille metsien kestävyydestä kiinnostuneille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa metsänhoidon sisältöön. Vaatimusten sisällöstä päättää työryhmä, jossa on jäseninä yli 60 metsänomistajia, yrityksiä ja teollisuutta, nuorisoa, alkuperäiskansaa, kansalaisjärjestöjä, tiede- ja teknologiayhteisöjä sekä työntekijöitä ja ammattijärjestöjä edustanutta organisaatiota. Tutkimustietoon ja käytännön kokemuksiin perustuvassa valmistelutyössä sovitetaan yhteen näiden organisaatioiden näkemykset kestävyyden eri osa-alueista. Tarkistustyön arvioidaan valmistuvan kesän 2021 aikana.  Luonnon monimuotoisuutta ja metsätalouden kokonaiskestävyyttä edistävät PEFC-käytännöt otettaisiin käyttöön PEFC:n kansainvälisen arviointi- ja hyväksymisprosessin jälkeen vuosina 2022–2023.


Auvo Kaivola

Pääsihteeri
PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry 

Group 12 Created with Sketch.