Metsäsertifiointi

Metsäsertifiointi osoittaa, että metsiä hoidetaan kestävästi

Kestävässä metsänhoidossa luontoarvot ja puuntuotanto ovat tasapainossa – metsäluonnon monimuotoisuus sekä metsien kulttuuri- ja virkistysarvot säilytetään samalla kun harjoitetaan tuottavaa ja sosiaalisesti kestävää metsätaloutta.

Metsäsertifiointi edistää maailman tärkeimmän ekosysteemin, metsän, ja siitä elävien ihmisten hyvinvointia. Metsäsertifiointi on hyvä keino kertoa yritysasiakkaille ja kuluttajille, miten metsänhoito käytännössä tukee kestävää kehitystä. Metsäsertifiointi on myös metsänomistajalle keino osoittaa oman toimintansa vastuullisuus.

Suomelle metsäsertifioinnilla on erityisen suuri merkitys siksi, että maan metsätuotteista valtaosa viedään maihin, joiden kuluttajilla on vain harvoin mahdollisuus tutustua käytännössä suomalaiseen metsätalouteen. Tästä syystä on tärkeää, että suomalaisten metsätuotteiden alkuperä voidaan luotettavasti osoittaa PEFC-metsäsertifioinnin avulla.

PEFC-sertifiointi asettaa metsien hoidolle lukuisia vaatimuksia

Vaatimukset PEFC-sertifioinnissa kohdistuvat mm. metsien monimuotoisuuden turvaamiseen, metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä virkistyskäyttöön. Lisäksi PEFC-sertifioinnissa asetetaan vaatimuksia sertifioidun puuraaka-aineen ja puutuotteiden seurannalle toimitusketjuissa. Puutavaran seurantaa koskevilla vaatimuksilla taataan, että puuraaka-aine on peräisin sertifioiduista metsistä.

Sertifikaatin myöntäminen edellyttää riippumattoman ja ammattitaitoisen tahon tarkastuksen ja varmistuksen siitä, että metsien hoito ja puutavaran alkuperän seuranta noudattavat PEFC:n kansainvälisiä vaatimuksia. Riippumattomuudella tarkoitetaan, että valvova taho ei ole sidoksissa tuotteen tuotantoketjun osapuoliin eikä itse sertifioinnin järjestelmään tai sen tukijoihin. Sertifioinnin vaatimusten toteutumista valvoo sertifiointiyritys, jonka viranomaiset ovat todenneet riippumattomaksi ja päteväksi.

PEFC-sertifioinnin voi tunnistaa tuotteessa, tuotepakkauksessa tai tuotetta koskevissa asiakirjoissa olevasta PEFC-merkistä. Tuotteita valmistava yritys voi saada merkin käyttöoikeuden, kun yrityksen toiminta on sertifioitu.

Tutustu esitteeseen PEFC-metsäsertifioinnista

PEFC osoittaa metsien hyvän hoidon

Käsitteellä ”hyvin hoidettu metsä” tarkoitetaan sitä, että metsää hoidetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Vakiintuneen käsityksen mukaan tämä tarkoittaa, että metsien hoito on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää eikä tulevien sukupolvien elämisen mahdollisuuksia pysyvästi heikennetä.

Metsänhoidon osalta PEFC:n kansainväliset metsänhoidon vaatimukset osoittavat asiat, joista sertifioitujen metsien hoidossa pitää huolehtia. Kansallisesti määritetään metsäsertifioinnin kriteerit, jotka kuvaavat konkreettiset yksityiskohdat metsän hoidolle.

Suomalaiset kriteerit kohdistuvat muun muassa metsien hoidon suunnitteluun ja toteutukseen, työntekijöiden oikeuksiin, metsänomistajien koulutukseen ja neuvontaan sekä nuorison metsätiedon lisäämiseen. Osa vaatimuksista koskee metsänomistajien toimintaa metsissä, osa koskee alueella toimivien metsätalouden yritysten ja muiden organisaatioiden toimintaa.

Erityistä huomiota sertifioinnin vaatimuksissa kiinnitetään metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen ja vesien suojeluun, nuorten metsien hoitoon sekä luontaiselinkeinojen ja metsätalouden yhteensovittamiseen. Metsiin liittyvän lainsäädännön noudattaminen luo perustan metsäsertifioinnissa asetettujen vaatimusten toteutumiselle.

Group 12 Created with Sketch.