Kestävä kehitys

PEFC edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta

PEFC edistää toiminnallaan kaikkia kestävyyden eri osa-alueita. Ekologinen kestävyys tarkoittaa, että metsälle luonteenomaisten elinympäristöjen ja luontotyyppien säilyminen ja lajien elinmahdollisuudet turvataan. Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa, että metsässä työskentelevien työehdot ja työkyky, alkuperäiskansojen oikeudet, metsien kulttuuriarvot, metsissä liikkuminen ja lyhytaikainen leiriytyminen sekä marjojen ja sienten keräily turvataan. Taloudellinen kestävyys tarkoittaa, että toiminta on kannattavaa kaikille tuotantoketjussa mukana oleville tahoille.

PEFC toimii YK:n Agenda 21 -toimintaohjelman periaatteiden sekä ILO:n (International Labour Organisation), ISO:n (International Organisation for Standardisation) ja IAF:n (International Accreditation Forum) määrittämien käytäntöjen mukaisesti.

Kestävä metsänhoito auttaa ylläpitämään metsiä ja säilyttämään ne myös tuleville sukupolville

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden päämääränä on turvata tuleville sukupolville yhtä hyvät tai jopa nykyisiä sukupolvia paremmat toimintamahdollisuudet. PEFC noudattaa toiminnassaan ympäristön, ihmiset ja talouden tasapainoisesti huomioon ottavaa kestävyyden periaatetta. Tavoitteena on maailma, jossa ihmiset hoitavat metsiä kestävästi ja tukien laajasti kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitetta muodostuvat kokonaisuuden, jossa tasapainottuvat kestävän kehityksen kolme osa-aluetta: talous, hyvinvointi ja ympäristö. Ekosysteemien, kuten metsien, kestävää käyttöä käsitellään erityisesti maanpäällistä elämää koskevassa tavoitteessa (SDG15). Mutta metsät myös tarjoavat toimeentuloa ja poistavat näin köyhyyttä (SDG1), parantavat ruokaturvaa (SDG2), tuottavat raaka-aineita kestävään energiantuotantoon (SDG7) ja tarjoavat mahdollisuuksia vastuullisiin valintoihin (SDG12). Metsien merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa (SDG13) ja veden kiertokulussa (SDG6) on tunnistettu laajasti. Puu on uusiutuva ja ympäristöystävällinen rakennusmateriaali, jolla voidaan edistää kestävyyttä kaupunkiympäristöissä ja rakentamisessa (SDG11). Metsä ja puu toimivat perustana moninaiselle kestävästi toimivalle ja innovoivalle teollisuudelle (SDG9).

Metsät tuovat toimeentuloa syrjäisillä alueilla (SDG 10) tarjoten mahdollisuuksia myös naisille (SDG5) ja mm. pienyrittämiselle (SDG8). Yrittämisestä saatava toimeentulo parantaa elinoloja ja työntekijöiden sekä heidän perheidensä kouluttautumismahdollisuuksia (SDG4). Metsät edistävät terveyttä ja hyvinvointia ja ne jopa tuottavat hyödyllisiä lääkeaineita (SDG3).

PEFC-sertifiointi tarjoaa mahdollisuuksia sekä tukee tehokasta ja osallistavaa hallintoa (SDG16). Yhteistyöhön perustuva PEFC-verkosto mahdollistaa tietotaidon, asiantuntijuuden, taloudellisten resurssien ja teknologioiden maailmanlaajuisen jakamisen (SDG17).

 

Group 12 Created with Sketch.