Kestävä metsänhoito ylläpitää metsiä ja säilyttää ne tuleville sukupolville

19.11.2020

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden päämääränä on turvata tuleville sukupolville yhtä hyvät tai jopa nykyisiä sukupolvia paremmat toimintamahdollisuudet. PEFC:n tavoite on turvata maailman metsät kestävällä metsänhoidolla. PEFC-sertifioituja metsiä on maailmanlaajuisesti yli 300 miljoonaa hehtaaria, mikä on noin kaksi kolmasosaa Euroopan unionin koko pinta-alasta. Yli viidennes maailman sahatavaran teollisesta tuotannosta on PEFC-sertifioitua. 

Ekosysteemien, kuten metsien, kestävyyttä käsitellään erityisesti tavoitteessa 15

YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitetta muodostavat kokonaisuuden, jossa ovat tasapainossa kestävän kehityksen kolme osa-aluetta: talous, hyvinvointi ja ympäristö. Ekosysteemien, kuten metsien, kestävyyttä käsitellään erityisesti tavoitteessa 15; maanpäällinen elämä. Siinä nostetaan esille: maaekosysteemien suojelu, ennalleen palauttaminen ja niiden kestävän käytön edistäminen; taistelu aavikoitumista vastaan; maaperän köyhtymisen pysäyttäminen ja luonnon monimuotoisuuden häviämisen estäminen. Metsäsertifiointi on keino, jolla huolehditaan metsien hoidon kestävyydestä ja jolla osoitetaan kestävyyttä edistävien toimenpiteiden toteuttaminen.  

Noin miljoona metsänomistajaa ja metsissä työskentelevät ovat sitoutuneet hoitamaan metsiä PEFC:n vaatimusten mukaisesti

PEFC-sertifiointi edistää toiminnallaan kaikkia kestävyyden eri osa-alueita. Noin miljoona metsänomistajaa ja metsissä työskentelevät ovat sitoutuneet hoitamaan metsiä PEFC:n vaatimusten mukaisesti ottaen huomioon kestävän kehityksen ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset ulottuvuudet. 

Ekologinen kestävyys tarkoittaa, että metsälle luonteenomaisten elinympäristöjen ja luontotyyppien säilyminen ja lajien elinmahdollisuudet turvataan. Metsät kattavat noin 30 prosenttia maapallon maapinta-alasta ja ne ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja biologisen monimuotoisuuden turvaamisessa.  

Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa, että metsässä työskentelevien työehdot ja työkyky, alkuperäiskansojen oikeudet, metsien kulttuuriarvot, metsissä liikkuminen ja lyhytaikainen leiriytyminen sekä marjojen ja sienten keräily turvataan.  Suomessa PEFC huolehtii saamelaiskulttuurin ja saamelaisten perinteisten elinkeinojen toimintaedellytysten turvaamisesta saamelaisten kotiseutualueella. 

Taloudellinen kestävyys tarkoittaa, että toiminta on kannattavaa tuotantoketjussa mukana oleville tahoille. Metsistä huolehtimalla pystymme vahvistamaan luonnonvarojen hallintaa ja lisäämään maan tuottavuutta. Yli 1,6 miljardin ihmisen toimeentulo maailmassa riippuu metsistä. 

Metsäsertifioinnin merkitys

Suomessa 90 % metsistä on PEFC-sertifioitu. Suomelle metsäsertifioinnilla on erityisen suuri merkitys siksi, että maan metsätuotteista valtaosa viedään maihin, joiden kuluttajilla on vain harvoin mahdollisuus tutustua käytännössä suomalaiseen metsätalouteen. Tästä syystä on tärkeää, että suomalaisten metsätuotteiden alkuperä voidaan luotettavasti osoittaa PEFC-metsäsertifioinnin avulla. 

PEFC-sertifioinnin voi tunnistaa tuotteessa, tuotepakkauksessa tai tuotetta koskevissa asiakirjoissa olevasta PEFC-merkistä. Tuotteita valmistava yritys voi saada merkin käyttöoikeuden, kun yrityksen toiminta on sertifioitu.  

PEFC toimii YK:n Agenda 21 -toimintaohjelman periaatteiden sekä ILO:n (International Labour Organisation), ISO:n (International Organisation for Standardisation) ja IAF:n (International Accreditation Forum) määrittämien käytäntöjen mukaisesti. 

Group 12 Created with Sketch.